<<< Spat

changelog

v2.1 / 21.09.2009
- styl preneseny do externeho .css
- pridana jednoducha grafika
- web je centrovany
- pridany changelog
- zmenena sirka na 800px
- pridany meniny.html
- drobnosti
v2.0 / 19.09.2009
- pridane css styly
- zmeneny font, uvodne menu
- pridany lighttpd.html
(stranka testovana vo firefox 3.5.3)